• Rullegræs
 • Sået græs
 • Belægninger
 • Nyplantninger

Nyplantninger

Forudsætningerne for en god og sikker etablering af nyplantede træer, buske og stauder er en korrekt udført plantning. Men derudover er den efterfølgende pleje helt afgørende for, at planterne etablerer sig og får en god udvikling på længere sigt.

Plejen af nyplantninger vil i de første vækstsæsoner omfatte:

 1. Vanding

  Nyplantede planter må aldrig udtørre i rodzonen. Dette skal iagttages indtil planten, afhængig af art og plantested, er veletableret. Jordens evne til at holde på fugtigheden er forskellig afhængig af om, det er en let sandjord eller en tung lerjord. Sandjorder tørrer hurtigere ud. Når der vandes skal det ske som en ordentlig gennemvanding af jorden, ca. 30 mm er vejledende. Omkring enkeltplanter kan en "gryde" i jorden lette vandingen, mens hække nemmest og bedst vandes med udlagte siveslanger, tilkoblet til en vandhane. Vær særlig opmærksom ved plantning under større træer. Her er der meget stor risiko for vandmangel, da træerne med deres etablerede rodnet hurtig opsuger vandet.
 2. Renholdelse for ukrudt, især græs, omkring planterne

  Ukrudt er en alvorlig konkurrent for planterne. Følsomheden er selvfølgelig afhængig af planteart og størrelse. For busk- og hækplanter bør der som minimum holdes ren jord 30 cm rundt om planterne de første 3 vækstsæsoner. Træer bør holdes ren for ukrudt/græs i en cirkel med diameteren 1 meter. Dette er især vigtigt ved plantning i græsplæner.
 3. Gødskning

  Er under normale forhold ikke nødvendigt det første år. Dog kan en kvælstofgødskning være nødvendig, såfremt der er flisdækket omkring planterne, idet omsætningen af flis i jorden forbruger den tilgængelige kvælstof.
 4. Jorddækning

  Ukrudtsdug, træflis eller andre afdækningsmaterialer kan være anvendeligt som jorddækning for at undgå ukrudt. Jorden skal i begge tilfælde være helt fri for flerårigt rodukrudt inden udlægning. Flis skal anvendes i minimus 10 cm tykkelse og skal suppleres løbende som følge af nedbrydning. Kvælstoftgødskning kan være nødvendigt de følgende år.
 5. Beskæring

  Normalt er beskæring ikke aktuelt de første år, udover døde eller knækkede grene. Hækplanter beskæres på siderne når den ønskede hækbredde er opnået. For hækplanter med gennemgående akse som bla. bøg, avnbøg, navr og thuja må toppen først klippes, når den ønskede højde er opnået. Frugttræer, dog undtaget espaliertræer, bør generelt ikke beskæres de første vækstsæsoner. Visse bunddækkende buske eller fritvoksende hække kan nedskæres til 15- 20 cm over jorden hvis en bedre og tættere forgrening ønskes.
 6. Skadedyr og sygdomme

  Enkelte skadedyr eller svampesygdomme kan være livstruende for nyplantede planter. Her må de nærmere omstændigheder undersøges og evt. bekæmpelse iværksættes.

 Hent plejeanvisning om nyplantninger

Nyplantning Birkely Anlægsgartner Fyn Nyplantning Birkely Anlægsgartner Fyn Nyplantning Birkely Anlægsgartner Fyn Nyplantning Birkely Anlægsgartner Fyn
Nyplantning Birkely Anlægsgartner Fyn Nyplantning Birkely Anlægsgartner Fyn Nyplantning Birkely Anlægsgartner Fyn Nyplantning Birkely Anlægsgartner Fyn
logo
Nyborg
Hovedafdeling / postadresse
Birkely A/S · Åløkkevej 41 · 5800 Nyborg
Odense
Birkely A/S · Cikorievej 28 · 5220 Odense SØ
Middelfart
Birkely A/S · Langelandsvej 15 · 5500 Middelfart